วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าวัดมหาพุทธมวลชน บ้านแสงสาคร หมู่ที่๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกราขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักหน้าภูทอก - หน้าโรงเรียนบ้านนาคำแคน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2566
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (1-30) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (1-30) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (1-30) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าวัดมหาพุทธมวลชน บ้านแสงสาคร หมู่ที่๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างโครงการเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าถนน อบจ จำนวน ๔ จุด บ้านคำไชยวาล หมู่ที่๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าวัดมหาพุทธมวลชน บ้านแสงสาคร หมู่ที่๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง