องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


วันที่19 ต.ค.64 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ร่วมกับกกต.อบต.นาแสง ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงและผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ได้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำความผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ

2021-11-24
2021-10-19
2021-10-18
2021-08-30
2021-08-23
2020-07-21
2020-06-19
2020-05-21
2020-04-07
2020-03-27