องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี2564 54
  7 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี 2564 60
  1 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปี 2563 251
  29 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 108
  29 พ.ค. 2563    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 112
  1 พ.ค. 2563    จดหมายข่าว งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ฉบับที่ 2 106
  23 มี.ค. 2563    มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เข้าสู่หมู่บ้านชุมชน 124
  31 ม.ค. 2563    จดหมายข่าว งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ฉบับที่ 1 76
  30 ม.ค. 2563    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง 79
  27 ม.ค. 2563    ประกาศ อบต.นาแสง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 134
  27 ม.ค. 2563    รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 113
  4 พ.ย. 2562    ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลนาแสง 78
  30 ก.ย. 2562    กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 79
  30 ก.ย. 2562    การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 78
  30 ก.ย. 2562    ด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 75
  27 ก.ย. 2562    ภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุข ประจำปี2562 73
  27 ก.ย. 2562    การดำเนินงานด้านสตรี ประจำปี 2562 70
  27 ก.ย. 2562    การดำเนินงานด้านคนพิการ ประจำปี 2562 70
  31 พ.ค. 2562    มาตรการโครงการจัดเวทีประชาคม 71
  13 พ.ค. 2562    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อ เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 269


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]