องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
   นางสาวประโรมจิตร  มีฤทธิ์   
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  


 


นายประกิจ  ทองทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร

 
   
นางวิยดา วงศ์จันทร
นางสาวรัตน์พร เพชรพา  จ.อ.มนตรี  ธุหา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   
นางปิ่นเพชร  ดาราจันทร์
นางสาวปรินดา บุญบรรลุ นางสุรีรักษ์ ราชวงศ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ผช.นักทรัพยากรบุคคล ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   
นางนิตติยา สำราญวงค์
นางสาวรัชฎาพร  แก้ววิลัย
 ผช.นักจัดการงานทั่วไป ผช.นักพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้าง
 
 นางสำรวย  ลาลด

 คนขับรถ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์