องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
กองคลัง

     
 
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
ลูกจ้างประจำ

 
นางสาวชนัญญา แก้วกล้า
นางสาวพรทิพา  ตะยุลรัมย์
 นางสาวประภาภรณ์ วรรณละภา
 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
พนักงานตามภารกิจ

นางนิชาภา อ่อนสมัย
นางวาสนา แท่นจันทร์ นางสาวพัชรินทร์  อุปชัย
 ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี