องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
กองช่าง

     
   นายบุญส่ง  สุขรี่  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายเรืองศักดิ์  สูญราช

นายสุมนัส  ดวงประดิษฐ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
     
 นายวุฒิพงษ์  แดงสมภาร นางสาวขวัญดาว  ผิวขำ
 นายวีระพล  รุ่งทอง
ผช.ช่างโยธา
 ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ผช.เจ้าหน้าที่ประปา
     
นายจิรวัฒน์ เจริญรบ นายทนงศักดิ์ พระดาเวช  
ผช.เจ้าหน้าที่ประปา ผช.ช่างไฟฟ้า