องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ

     
   นางประไพพร  ธานีวรรณ  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม  
   
  นายศราวุฒิ วรรณราช  
  นักสันทนาการ  
ศูนย์วัดเจติยาคีรีวิหาร
     
 นางจอมศรี  จันทร์วงศ์  นางสุปรานี  อินทฤาชัย นางสาวทัศนีย์  แสงเลิศ
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 นายไพฑูรย์  ศรีพันลม  นางสาวสุริยาภรณ์  จำปาชัย นางรจนา  แก้วจิตตะ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์วัดมงคลสามัคคีธรรม
     
 นายทูลไทย  จันทร์เพ็ง  นางวันทนา  สีสังข์  นางดวงใจ  จันทร์อ้วน
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางสาวเต็มเดือน  หอมสมบัติ
 นางนิตยา  ภูอ่าว นางสาวเกษรินทร์  วงศ์ชมพู
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
   นางสาวศิริพันธ์  ศรีจันทร์  
   ผู้ดูแลเด็ก  
ศูนย์วัดศิริมงคล
   
นางมณี  เวชสุวรรณ
นางพิมภา  ภูอ่าว นางสุเนตรา  คำสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางสายทอง  คตภูธร 
นางหนึ่งฤทัย ภูอ่าว
 
ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
 
พนักงานจ้าง
 
 
นายร่มศักดิ์  ไฟศาล
นางสาวสุภรัตน์ เวียงสมุทร
ผช.จนท.สันทนาการ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จ้างเหมาบริการ
     
  นางเสงี่ยม  ขันคุ้ม  
  แม่ครัว