องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นางสาวบัวเรียง  ไพศาล  
  รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
  นางสาวบัวเรียง  ไพศาล
 
   รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบลนาแสง  
     
  นางสาวประโรมจิตร  มีฤทธิ์
 นายบุญส่ง  สุขรี่
  หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
  นางประไพพร  ธานีวรรณ
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม