องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สาสน์จากนายก อบต.

             องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งถือเป็นการ กระจายอำนาจมาสู่ท้องถิ่นในระดับต่างๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี ที่กระผม นายโยธิน  บุญแก้ว  อยู่ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง   ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้ดูแล  ไม่ว่าจะเป็น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ถนนหนทาง   สัญจรไปมาสะดวก   ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค  ทั้งน้ำประปา   ไฟฟ้าส่องสว่าง  รวมถึงไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ทั้งนี้โครงการมาจากความต้องการของชาวตำบลนาแสงทั้งสิ้น

            และยังมีด้านคุณภาพชีวิต   เช่น   มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ทุกวันที่  1- 10  ของทุกเดือน    ตลอดจน  ส่งเสริม  สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในตำบล กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ( อปพร. )  โดยการอุดหนุนงบประมาณ   เพื่อให้ชาวตำบลนาแสงเรา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น     

อีกงานที่  คณะผู้บริหาร อบต.นาแสง  ให้ความสำคัญ   คือ   ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีของตำบลนาแสง   ถือเป็นนโยบายหลัก ๆ  ของคณะผู้บริหารชุดนี้  เช่น  งานประเพณีสงกรานต์  ประเพณีบุญบั้งไฟ   เป็นต้น 

พร้อมกันนี้ ยังสนองนโยบายแห่งรัฐ  ตามโครงการบ้านเมืองสะอาด  หมู่บ้านน่ามอง  อบต.นาแสง ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้สวยงาม  สะอาด  ปลอดขยะ  ทั้งนี้ก็เพื่อชาวตำบลนาแสง  ทั้งสิ้น

สุดท้ายนี้  ขอให้ชาวตำบลนาแสงจงมีสุขภาพแข็งแรง คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครอง  ทั้งตัวท่านเองและครอบครัวด้วยเทอญ