องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ก.ค. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 21
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระภาษีป้าย 19
  20 ก.ค. 2558    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20
  20 ก.ค. 2558    การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20
  20 ก.ค. 2558    การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 20
  20 ก.ค. 2558    การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 20
  20 ก.ค. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20
  20 ก.ค. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 19
  20 ก.ค. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 20
  20 ก.ค. 2558    การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 19