องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
การบริหารและการจัดการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  23 ส.ค. 2564    หนังสือขอสนองพระราชดำริฯ หนังสือตอบรับจาก อพ.สธ. 158
  23 ส.ค. 2564    1.1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 163
  23 ส.ค. 2564    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 167
  23 ส.ค. 2564    1.3 วางแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 158
  23 ส.ค. 2564    1.4 ดำเนินงานตามแผน 159
  23 ส.ค. 2564    1.5 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 150
  23 ส.ค. 2564    1.6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน 156
  23 ส.ค. 2564    1.7 รายงานผลการดำเนินงานให้อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 155