องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
การบริหารและการจัดการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  23 ส.ค. 2564    หนังสือขอสนองพระราชดำริฯ หนังสือตอบรับจาก อพ.สธ. 12
  23 ส.ค. 2564    1.1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 13
  23 ส.ค. 2564    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 12
  23 ส.ค. 2564    1.3 วางแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 13
  23 ส.ค. 2564    1.4 ดำเนินงานตามแผน 12
  23 ส.ค. 2564    1.5 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 12
  23 ส.ค. 2564    1.6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน 13
  23 ส.ค. 2564    1.7 รายงานผลการดำเนินงานให้อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 12