องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
จ่าเอกขันชัย ธานีวรรณ
  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลนาแสง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง
  โทรศัพท์ + 042-490537
  อีเมล์ + admin@tambonnasang.go.th
 
  ชื่อ +
จ่าเอกขันชัย ธานีวรรณ
  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลนาแสง
  โทรศัพท์ + 042-490537
  อีเมล์ + admin@tambonnasang.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวบัวเรียง  ไพศาล

  ตำแหน่ง +  รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบลนาแสง
  โทรศัพท์ + 042-490537
  อีเมล์ + admin@tambonnasang.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวประโรมจิตร  มีฤทธิ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด 
  โทรศัพท์ + 042-490537
  อีเมล์ + admin@tambonnasang.go.th
 
   ชื่อ + นายอำนาจ  ประการะโต
   ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนการคลัง
   โทรศัพท์ + 042-490537
   อีเมล์ + admin@tambonnasang.go.th
 
 
   ชื่อ + นายบุญส่ง  สุขรี่
   ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนโยธา 
   โทรศัพท์ + 042-490537
   อีเมล์ + admin@tambonnasang.go.th
 
   ชื่อ +  นางประไพพร  ธานีวรรณ
   ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนส่วนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
   โทรศัพท์ + 042-490537
   อีเมล์ +  admin@tambonnasang.go.th