องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
  -ว่าง-
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  -ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มงาน สวัสดิการสังคม
นางสาวณัฐยา ศรีเสนาะ
นางสาวกิตติพร ดวงแก้ว นายคงเดช แสนบริสุทธ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นายวัชระพงษ์ สุวรรณเขต
นางรันต์พร เพชรพา
นายประกิจ  ทองทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นางวิยดา วงศ์จันทร -ว่าง- จ่าเอกมนตรี ธุหา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   
นางปิ่นเพชร  ดาราจันทร์
นางสาวปรินดา บุญบรรลุ นางสุรีรักษ์ ราชวงศ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ผช.นักทรัพยากรบุคคล ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นางนิตติยา สำราญวงค์
ว่าง ว่าง
 ผช.นักจัดการงานทั่วไป ผช.นักพัฒนาชุมชน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้าง
 
 นางสำรวย  ลาลด

 คนขับรถ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์