องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ

     
   นางประไพพร  ธานีวรรณ  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 
 นางสาวจิราภรณ์ ภูอ่าว

 นายศราวุฒิ วรรณราช
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 นักสันทนาการ
ศูนย์วัดเจติยาคีรีวิหาร
       
 นางจอมศรี  จันทร์วงศ์  นางสุปรานี  อินทฤาชัย นางสาวทัศนีย์  แสงเลิศ
-ว่าง-
ครู ครู ครู ครู
       
 นายไพฑูรย์  ศรีพันลม -ว่าง- -ว่าง- นางสาวรักษ์ชุดา ทุนาม
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์วัดมงคลสามัคคีธรรม
     
 นายทูลไทย  จันทร์เพ็ง  นางวันนา  สีสังข์  นางดวงใจ  จันทร์อ้วน
ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ครู

 
นางสาวเต็มเดือน  หอมสมบัติ
 นางนิตยา  ภูอ่าว นางสาวเกษรินทร์  วงศ์ชมพู
ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ครู ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง- -ว่าง-
ครู  ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์วัดศิริมงคล
   
-ว่าง- นางพิมภา  ภูอ่าว นางสุเนตรา  คำสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ครู

-ว่าง- นางหนึ่งฤทัย ภูอ่าว
-ว่าง- -ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก ครู  ครู ครูผู้ดูแลเด็กทักษะ
พนักงานจ้าง
 
 
นายร่มศักดิ์  ไฟศาล นายพีระพล ศรีพุทธา
นางสาวสุภรัตน์ เวียงสมุทร
ผช.จนท.สันทนาการ  ผช.นักสันทนาการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
  นางเสงี่ยม  ขันคุ้ม  
  แม่ครัว