องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

            สภาพทั่วไป

1.1      ที่ตั้ง 

                            องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอศรีวิไลห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีวิไล ถึงเขตตำบล  15  กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ห่าง

เขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ  ประมาณ  45  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้

                                ทิศเหนือ               ติดกับ     พื้นที่ตำบลชัยพร            จังหวัดบึงกาฬ

                                ทิศใต้                    ติดกับ     พื้นที่ตำบลป่งไฮ            อำเภอเซกา

                                ทิศตะวันออก       ติดกับ     พื้นที่ตำบลน้ำจั่น             อำเภอเซกา

                                ทิศตะวันตก          ติดกับ     พื้นที่ตำบลนาสะแบง      อำเภอศรีวิไล

1.2      เนื้อที่

                 มีพื้นที่โดยประมาณ  จำนวน 63.64  ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 39,775   ร่

1.3      ภูมิประเทศ

                          องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มน้ำ  มีภูเขาทางทิศเหนือ

ประกอบด้วยพื้นที่ทางการเกษตร 32,123  ไร่  มีลำห้วยจำนวน  8  สาย  หนอง  บึง  จำนวน  12  แห่ง

เหมาะสมสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทั้งการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์  รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  ระบบการสร้างประปาภายในหมู่บ้าน  การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำสาธารณะนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  วัดเจติยาคีรีวิหาร  (ภูทอก)  แดนมหัศจรรย์        ซึ่งหมายถึง ภูเขาที่โดดเดี่ยว  โดยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  และเป็นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่อยู่ใกล้เคียง   เช่น  น้ำตกเจ็ดสี   น้ำตกถ้ำพระเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว  หาดคำสมบูรณ์  เป็นต้น

        1.4  จำนวนหมู่บ้าน 

      จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  9  หมู่   ได้แก่หมู่ที่  1-9

หมู่ที่ 1.  บ้านนาแสง                                                         หมู่ที่ 6.   บ้านคำแคนพัฒนา

หมู่ที่ 2.  บ้านดงเกษม                                                        หมู่ที่ 7.   บ้านแสงสาคร

หมู่ที่ 3.  บ้านนาคำแคน                                                    หมู่ที่ 8.   บ้านแสงเจริญ

หมู่ที่ 4.  บ้านคำไชยวาล                                                   หมู่ที่ 9.   บ้านเกษมสามัคคี

หมู่ที่ 5.  บ้านเกษมพัฒนา

1.5 จำนวนประชากร (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง: วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555)

            1.  จำนวนทั้งหมดแยกตามเพศ                                       ชาย                         หญิง                       รวม

                                                                                                    4,139                     3,974                     8,113           

มีความหนาแน่นเฉลี่ย  123  คน   / ตารางกิโลเมตร 

แยกตามตำบล/หมู่บ้าน