องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวบัวเรียง  ไพศาล
 รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
-ว่าง- -ว่าง- นายบุญส่ง สุขรี่ นางประไพพร ธานีวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม