องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

          สภาพทางเศรษฐกิจ

             1.   อาชีพ 

                อาชีพหลัก            คือ           การทำนา   การทำสวนยางพารา

                อาชีพรอง              คือ           ค้าขาย  กลุ่มอาชีพต่างๆ  เช่น กลุ่มสมุนไพร  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กลุ่มแปรรูปไม้  กลุ่มแม่บ้านดอกไม้ประดิษฐ์

                2.   หน่วยธุรกิจในเขตรับผิดชอบอบต.  คือ  ปั๊มน้ำมัน   (ปั๊มหลอด )  20  แห่ง   โรงสี  19   แห่ง

                3.   ร้านค้า  รีสอร์ท  โรงเรือน  อื่นๆ   รวม   44   แห่ง