องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

          สภาพทางสังคม

3.1       การศึกษา

                           โรงเรียนประถมศึกษา                     5        แห่ง    (ขยายโอกาส  2  แห่ง)

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน           9        แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน                            3        แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล           1       แห่ง 

3.2       สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด / สำนักสงฆ์  (ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและยังไม่ขึ้นทะเบียน)        จำนวน      12          แห่ง 

      3.3  การสาธารณสุข

                                -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ           2          แห่ง

                                -   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ       ร้อยละ   100

                                -   มีการจัดตั้ง  ...  ทุกหมู่บ้าน