องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

         การบริการพื้นฐาน

                     4.1  การคมนาคม

-                   มีถนนลาดยาง                            4        สาย            ยาวประมาณ        20     กิโลเมตร

-                   มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน      6        สาย            ยาวประมาณ         65     กิโลเมตร

-                   ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และเป็นถนนลูกรังในบางส่วน

                    4.2   การโทรคมนาคม

-                   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                  10        แห่ง

-                   เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ            10       เครื่อง

-                   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(ไปรษณีย์อนุญาต)    1   แห่ง7

                    4.3   การไฟฟ้า

-                   มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน     รวม      9     หมู่บ้าน

คิดเป็นร้อยละ 100  

4.4       แหล่งน้ำธรรมชาติ

-                   ลำน้ำ,ลำห้วย                               8         สาย

-                   บึง,หนอง  อื่น ๆ                         12       แห่ง

                   4.5    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-                   ฝาย                                              16       แห่ง

-                   บ่อน้ำตื้น                                      150     แห่ง

-                   บ่อโยก   (บ่อน้ำบาดาล)               36        แห่ง

-                   ถังเก็บน้ำ                                       12       แห่ง

-                   บ่อกรมทรัพยากรธรณีวิทยา         1         แห่ง