องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

                         วิสัยทัศน์การพัฒนา  ( Vision ) 


มุ่งความเป็นเลิศของงาน  บริการอยู่เป็นนิจ 
 เศรษฐกิจพอเพียง  ประสานเครือข่ายชุมชน  พัฒนาคนให้อยู่ดี  กินดี

                                        พันธกิจ  ( Mission ) 

                                                ๑. เน้นการจัดระบบสาธารณูปการ  และสาธารณูปโภคที่เพียงพอ  มีคุณภาพ  และได้ 

                        มาตรฐาน  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง

                                                ๒. ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการให้สวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ ฯลฯ

                                                ๓. เน้นการทำงานตามหลักธรรมมาภิบาล  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้

                                                ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีรายได้พอเพียง  ประชาชนมี

                        ส่วนร่วมในการส่งเสริม  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                                                ๕. สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

                                                ๖. พัฒนาการบริหารงานด้านบุคลากร  การจัดเก็บภาษี  การให้บริการและอำนวยความ

                        สะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                                                ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วม  และเข้าใจในหน้าที่ของพลเมือง

                        ในระบอบประชาธิปไตย

                                                ๘. เน้นการบริหารจัดการ  และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม